Year published :พ.ศ. 2545

Pages :306 หน้า

Size :14.5x21.5 ซม.

ISBN: 9789747551761

ละตินอเมริกา

by จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล
สังเขปอารยธรรมดั้งเดิมของประเทศต่างๆ ตั้งแต่หมู่เกาะแคริบเบียน ทวีปอเมริกากลาง จนถึงปลายแหลมทวีปอเมริกาใต้ จนตกเป็นอาณานิคมของเสปน และในที่สุดก็รวบรวมกำลังต่อสู้จนเป็นเอกราชได้ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ท่ามกลางความบอบช้ำทางเศรษฐกิจและการเมืองมาจนถึงทุกวันนี้

Related products