Cocon: โคค่อน

โคค่อน หรือ ศราวุธ อิสรานุสรณ์ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ไทย ปัจจุบันนอกจากงานประจำแล้ว ยังเขียนการ์ตูนลงใน www.exteen.com ชื่อ “ไตลาน” เป็นการ์ตูนอิงวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งในเว็บไซต์