Year published :2010 (พ.ศ.​ 2553)

Pages :237 หน้า

Size :14x21 ซม.

ISBN: 9789749511886

พุทธในไพร

by กมลา ติยะวนิช

แปลจาก Buddha in the Jungle by Kamala Tiyavanich (2003)

หนังสือเล่มนี้เป็นการฉาย ภาพอดีตกาลของสยามประเทศ ยุคหมู่บ้านป่า (รัชกาลที่ 3 ถึงราว พ.ศ. 2500)  บอกเล่าช่วงเวลาที่พุทธศาสนายังฝังรากอยู่ในพื้นที่ชนบท ผ่านเรื่องราวชีวิตและวัตรปฏิบัติของพระเถระ โดยไม่เจาะจงที่ชีวประวัติรูปหนึ่งรูปใด แต่เป็นการเล่าขานชีวิตของพระในยุคหมู่บ้านป่า เชื่อมโยงกับบริบทของสิ่งแวดล้อม   ในช่วงเวลาที่พระเถระเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ เพื่อชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวัดกับบ้าน พระสงฆ์กับชาวบ้าน และผู้คนกับป่า  สมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ชาวบ้านจะเดินทางด้วยเท้า เกวียน หรือเรือชนิดต่างๆ  ทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกื้อกูลกัน เพราะศาสนาพุทธในแต่ละท้องถิ่นไม่แปลกแยกกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

พุทธในไพร ได้สอดประสานข้อมูลจากสองแหล่งใหญ่  แหล่งแรกคือการสัมภาษณ์พระเถระ ผนวกกับบันทึกความทรงจำและชีวประวัติของท่านเหล่านั้น  ส่วนแหล่งที่สองมาจากบันทึกของนักเดินทางชาวตะวันตกผู้ร่วมสมัยกับพระเถระ  ซึ่งบรรยายประสบการณ์ที่ได้พบเห็นเมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศสยาม ลาว และรัฐฉาน

พุทธในไพร จะดึงผู้อ่านซึ่งเป็นคนยุคปัจจุบันเข้าไปในบรรยากาศของยุคหมู่บ้านป่า  และส่องแสงให้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นในสายตาผู้คนในยุคปัจจุบัน

กมลา ติยะวนิชกิดที่ชลบุรี เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ เป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชินี จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา อาจารย์กมลาเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อ เสียงในวงการศึกษา 3 เล่ม ได้แก่ Forest Recollections, Sons of the Buddha และ The Buddha in the Jungle (พุทธในไพร) หนังสือทั้งหมดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Silkworm Books

Related products