Year published :พ.ศ. 2543

Pages :328 หน้า

Size :17x24 ซม.

ISBN: 9789749575512

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ที่อธิบายถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาที่มีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ แปลจากอักษรธรรมครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย คาร์มิล นอตอง อดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 4 เล่ม ผลงานในเล่มที่ 3 Chronique de Xieng Mai เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับนอตอง   ตีพิมพ์ที่กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2475 ส่วนเล่มที่ 4 แปลเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2482  ต่อมา สงวน โชติสุขรัตน์ ได้แปลเป็นภาษาไทยกลางที่เรียกกันว่า ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.​ 2509

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับนี้ปริวรรตจากต้นฉบับใบลานของ ดร. ฮันธ์ เพนส์ แห่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนใบลานทั้งหมด 8 ผูก ต้นฉบับได้มาจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าคัดลอกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.​ 2421 ผู้ปริวรรตได้เพิ่มเติมเชิงอรรถตีความทางประวัติศาสตร์ประกอบคำอธิบายในแต่ละบท  รวมถึงจัดทำแผนที่ต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ แยกพิมพ์เป็น 3 ฉบับคือ  ฉบับแปลภาษาอังกฤษ The Chiang Mai Chronicle (พิมพ์ พ.ศ.​ 2538 ปรับปรุง พ.ศ. 2541)​ ฉบับภาพถ่ายใบลาน (พิมพ์ พ.ศ.​ 2539) และภาษาไทยฉบับนี้ ทั้ง 3 ฉบับ ผู้แปลได้ทำเครื่องหมายกำกับไว้ในแต่ละหน้าแต่ละผูกให้ตรงกัน  เพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกให้ผู้อ่าน  

Related products