Year published :พ.ศ. 2554

Pages :60 หน้า

Size :14 x 21 ซม.

ISBN: 9786162150371

รู้จักอาเซียน ฉบับนี้ แปลจาก Know Your ASEAN ฉบับภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอข้อมูล พื้นฐานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ด้วยภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจนในรูปแบบคำถาม-คำตอบ 40 ข้อ ผลงานของสถาบันศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ISEAS) เล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบ 40 ปีอาเซียน ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง สมาชิกภาพ การจัดหาทุนและการตัดสินใจต่างๆ ของอาเซียน ทั้งยังอธิบายถึงการสนับสนุนของสมาคมฯ ให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค และอธิบายสิ่งที่อาเซียนกำลังทำเพื่อรวมเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระดับภูมิภาคในด้านสิ่งแวดล้อม โรคติดเชื้อ การต่อต้านการก่อการร้าย การลดระดับความยากจนและภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ หนังสือยังยกประเด็นที่มีการถกเถียง อาทิ หลักการไม่แทรกแซง และหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ และสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติ 

หลังจากตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 อาเซียนมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง หลายด้าน รวมทั้งได้มีการประกาศใช้กฏบัตรอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีการปรับข้อมูล ให้ทันสมัยมากขึ้น ISEAS และ ศูนย์อาเซียนศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วย เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่สาธารณชน โดยตระหนักว่า ความเป็นอันเดียวกันของภูมิภาค ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันจะประสบ ความสำเร็จ  

ฉบับภาษาอังกฤษ - English version

Related products