Year published :พ.ศ. 2551

Pages :252 หน้า

Size :17x23 cm.

ISBN: 9789749511503

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม : Professional HOTEL English for Thailand

by ฮิว ลีออง และ คิด พงศทัต

ผู้เขียน ฮิว ลีออง และ คิด พงศทัต
252 หน้า พ.ศ. 2551 ขนาด 17x23 ซม. ปกอ่อน

จำหน่ายพร้อม Audio CD และสามารถฟังออนไลน์หรือดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่ https://on.soundcloud.com/FPEMc

หนังสือ Professional Hotel English for Thailand และ CD เล่มนี้ เป็นเล่มแรกในชุด Professional English for Thailand สื่อการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาชั้นสูง ตามหลักสูตร English for Specific Purposes พัฒนาจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ยาวนานของผู้เขียน ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประกอบอาชีพตามสายวิชาที่ต้องการ

Professional Hotel English for Thailand เป็นแบบเรียนในวิชา Hotel & Tourism หลักสูตรเวลาเรียน 45 คาบเรียน (3 หน่วยกิต) แต่ละบทเรียนสามารถฝึกฝนได้ง่าย ๆ ช่วยสร้างความมั่นใจในภาษาอังกฤษให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคำ ประโยค วลีและไวยากรณ์ระดับสูง แต่มีรูปแบบนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ ตัวอย่างรูปประโยคและศัพท์ในหนังสือและ CD สอดคล้องกัน ทำให้ทักษะพัฒนาได้เร็วขึ้น มีสำนวนแนะนำใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะ ไม่ขัดเขิน ประกอบกับการฟังเสียงและการออกเสียง และแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ปรับประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์อย่างเพลิดเพลิน ภาษาไทยที่กำกับมิใช่เป็นการแปลตรงตัว แต่ให้ความหมายที่เทียบเคียงกันได้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถูกต้องชัดเจนทันที เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพนั้น ๆ ให้มีโอกาสศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเฉพาะทางได้อย่างต่อเนื่อง

ฮิว ลีออง (Hugh Leong) จบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่พูดภาษาอื่น (TESOL) จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก อาจารย์ฮิวมาเมืองไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัครโครงการ US Peace Corps เมื่อ พ.ศ. 2512 เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ อดีตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเคยสอนภาษาอังกฤษในหลากหลายประเทศมามากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเคยทำงานเป็นนักจิตบำบัด ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และผู้นำเข้าสินค้า ปัจจุบันพำนักอยู่ในเชียงใหม่และเขียนหนังสือ 

คิด พงศทัต (Kidd Pongsadhat) จบปริญญาโทด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานเคยเป็นอาจารย์ใหญ่สถาบันภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการสอนภาษาอังกฤษ (TEFL) ของ US Peace Corps ปัจจุบันทำงานสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เชียงใหม่

Related products