Professional English for Thailand

หนังสือชุด Professional English for Thailand เป็นสื่อการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาชั้นสูง ตามหลักสูตร English for Specific Purposes ได้รับการออกแบบมาสำหรับคนไทยที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ โดยพัฒนาจากประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ยาวนานของผู้เขียน แต่ละบทเรียนฝึกฝนได้ง่าย มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ พร้อม CD เสียงสำหรับฝึกฟังและฝึกพูด ใช้ได้ทั้งในการศึกษาฝึกฝนด้วยตนเอง หรือประกอบในชั้นเรียน