Year published :พ.ศ.​ 2556

Pages :640 หน้า

Size :17x24 ซม.

ISBN: 9786162150463

เสียงกลอนสะท้อนการณ์ : รวมบทกลอนเลือกสรรของนิตยสารสตรีสาร พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๙

by งามพิศ จากาซินสกี • จารุวรรณ แอ็งเกิล • ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น

รถติด นํ้าท่วม การเมืองปั่นป่วน เศรษฐกิจไม่ดี แล้วยังมีประท้วงต่อสู้เรียกร้องที่โน่นที่นี่อยู่เรื่อย!! ฟังดูแล้วเหมือนเมืองไทยปี ๒๕๕๖ แต่ที่จริงนี่คือชีวิตประจำวันระหว่างปี ๒๕๑๓–๒๕๑๙

หนังสือเล่มนี้รวมบทกวีที่ผู้อ่านทั่วประเทศส่งมาลงใน สตรีสาร นิตยสารที่อยู่คู่เมืองไทยถึง ๔๘ ปี สมัยที่ยังไม่มีทั้งเฟสบุ๊คและเว็บบอร์ด ยามพบเจอะเจออะไรที่อยากจะบ่น ชื่นชม หรือเสียดสี ก็เขียนเป็นกลอนส่งมาลงใน สตรีสาร ได้ ผ่านไปหลายสิบปี การบ่นอย่างมีวาทะศิลป์เหล่านี้ก็กลับกลายเป็น time capsule แห่งอดีต สะท้อนและบันทึกเสียงที่ สด จริง และชัดยิ่งของประชาชนคนธรรมดาๆ ที่พยายามดำรงชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเติบโตของเมือง ความทันสมัย เดือนตุลา ฮิปปี้ อุดมการณ์ และอื่นอีกเหลือที่จะนับได้

การรวบรวมอนุรักษ์กลอนในหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นถึงความน่ารักน่าชัง และความแสบคันแบบไทยๆ ซึ่งบางครั้งบางอย่างอาจจะดูว่าเรายังไม่ค่อยถึงไหน แต่หลายอย่างก็ดูจะเดินทางมาไกลมากแล้วจริงๆ

Customer Reviews

No reviews yet Write a review

Related products